มุ่งมั่นเสริมสร้างวันพรุ่งนี้ให้มีคุณภาพ
บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด

 

มุ่งมั่นเสริมสร้างวันพรุ่งนี้ให้มีคุณภาพ
บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด

 

มุ่งมั่นเสริมสร้างวันพรุ่งนี้ให้มีคุณภาพ
บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด

ค่านิยม

S ustainability ดำเนินธุรกิจด้วยหลักคิดความยั่งยืน

  • มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยหลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

I ntegrity มีความซื่อสัตย์สุจริต

  • ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

A chievement มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

  • มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ความชำนาญ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

M orality มีศีลธรรม ธรรมาภิบาล

  • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกมิติ มีคุณธรรม จริยธรรม

เกี่ยวกับเรา

ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.67 ต่อปี และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นขั้นต่ำร้อยละ 75 ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานมากเป็นอันดับสองในอาเซียน ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลัก ตามมาด้วยก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่มากแต่นำมาใช้ได้แบบจำกัด และจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรและชุมชนเมือง รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ การขยายโครงสร้างการขนส่งในเมือง (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ พลังงานทางเลือกจากแหล่งท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับอนาคต

ภายในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนไว้ที่ร้อยละ 25-30 การแปรสภาพขยะหรือของเสียให้เป็นพลังงาน จึงเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในประเทศนับจากนี้ไป เพราะเป็นการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ทดแทนได้ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยแบบส่วนรวมอีกด้วย ประมาณการณ์ว่าปริมาณของเสียมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือนำไปแปรใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพียงไม่ถึงร้อยละ 4 เท่านั้น ซึ่งบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัดได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ และตั้งมั่นที่จะทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

อ่านต่อ

โครงการและสถานการณ์ของธุรกิจ

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ได้รับสัมปทานจาก อบจ.นนทบุรี ในการจัดทำโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อปี 2558

ในปี พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 ได้รับความเห็นชอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เมื่อ ธันวาคม 2562 เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ รวมถึงการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อ 17 ธันวาคม 2562

ขณะนี้ โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จ.นนทบุรี อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564

ข่าวสารองค์กร

สารจากผู้บริหาร

“บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน รวมไปถึงประเทศชาติ การที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ถือว่ายังใหม่มากในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้กลับมามีคุณค่า พร้อมทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้อีกทาง ผมมีความมุ่งมั่นที่จะนำบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด เข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทางเลือกด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของเสีย และช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมอนาคตที่สดใสให้กับสังคมที่ดีของเรา”

– นายทวี จงควินิต, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ติดต่อเรา

สอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มและกดส่งข้อความ บริษัทฯ จะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด