คณะกรรมการบริษัท

ดร. ธนู กุลชล

ประธานกรรมการ

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

กรรมการ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

กรรมการ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

กรรมการ

นายทวี จงควินิต

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวีระพล โชควิทยารัตน์

กรรมการ

นางนรรจาพร จงควินิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายสุชาติ จงควินิต

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายศิลป์ชัย ชัยสิทธิเวชช

กรรมการ