เราคือใคร

เราคือใคร

ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.67 ต่อปี และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นขั้นต่ำร้อยละ 75 ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานมากเป็นอันดับสองในอาเซียน ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลัก ตามมาด้วยก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่มากแต่นำมาใช้ได้แบบจำกัด และจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรและชุมชนเมือง รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ การขยายโครงสร้างการขนส่งในเมือง (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ พลังงานทางเลือกจากแหล่งท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับอนาคต

ภายในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนไว้ที่ร้อยละ 25-30 การแปรสภาพขยะหรือของเสียให้เป็นพลังงาน จึงเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในประเทศนับจากนี้ไป เพราะเป็นการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ทดแทนได้ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยแบบส่วนรวมอีกด้วย ประมาณการณ์ว่าปริมาณของเสียมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือนำไปแปรใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพียงไม่ถึงร้อยละ 4 เท่านั้น ซึ่งบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัดได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ และตั้งมั่นที่จะทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเสริมสร้างวันพรุ่งนี้ให้มีคุณภาพ

พันธกิจ

ทางเลือกที่สะอาดปลอดภัย เพื่อชุมชนที่ดีกว่า

ประวัติความเป็นมา

ปี 2556

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากขยะ โดยมี บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 ในการร่วมลงทุนพัฒนาโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ

ปี 2558

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ได้รับสัมปทานการจัดการของเสียจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี (อบจ. นนทบุรี) เพื่อดำเนินโครงการรับบริหารจัดการขยะขององค์การฯ มาเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ปี 2559

ดำเนินการก่อสร้างโรงคัดแยกเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

ปี 2560

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับโรงคัดแยกเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

เริ่มดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

ปี 2562

ได้รับการคัดเลือก ร่วมดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าจากอบจ.นนทบุรี ตาม พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2560

ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เป็นโครงการ Quick Win Project

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (PPA) ปริมาณขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

ได้รับความเห็นชอบประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

2562 เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน

ปี 2563

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 (2015) สำหรับโรงคัดแยกเชื้อเพลิง (RDF)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายละเอียดผู้ถือหุ้น

(จำนวนหุ้น 42,000,000 หุ้น)
1. บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำนวน 21,000,000 หุ้น คิดเป็น 50%
2. นายทวี จงควินิต จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 47.62%
3. นายวีระพล โชควิทยารัตน์ จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.38%

โครงสร้างองค์กร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสร้างองค์กร ตามภาพประกอบนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด