การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มุ่งมั่นจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร ภายใต้แนวคิด “โรงไฟฟ้าคือส่วนหนึ่งของชุมชน” โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ฝุ่น ควัน เสียง กลิ่น ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. การพัฒนาอาชีพ ทักษะ ส่งเสริมการมีงานทำให้กับชุมชน โดยมีการพิจารณารับพนักงานจากผู้ที่อยู่ในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
  2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงเรียน
  3. การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ช่องทางติดต่อ

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด มีนโยบายพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียน
อันเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ หรือการดำเนินงานขององค์กร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งจากบุคลากรภายในองค์กร
หรือจากบุคคลภายนอก

ติดต่อสอบถาม