งานของเรา

"Solutions for a Cleaner, Safer and Better Community"

งานของเรา

การกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถกำจัดขยะให้หมดไปได้ ลดปริมาณพื้นที่ฝังผลบขยะเดิม สำหรับประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะองค์ประกอบขยะ 3 ประเภท คือ 1.ระบบเตาเผาแบบตะกรับ 2.ระบบเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน 3.ระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ ซึ่งเตาเผาแต่ละประเภท ต่างมีความเหมาะสมกับขยะที่แตกต่างกันไป

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำมาคัดแยกเชื้อเพลิงขยะจากหลุมฝังกลบเดิมของอบจ.นนทบุรี ที่มีอยู่จำนวนกว่า 3 ล้านตัน ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ด้วยเตาเผาระบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน(CFB) มีระบบบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ (FlueGas Treatment) และมีระบบควบคุมการบำบัดอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ที่จะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ปล่องระบายอากาศ และยังเลือกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ใช้น้ำในการระบายความร้อนในปริมาณน้อยมาก และมีการบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก อีกทั้งยังปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ของสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน และกฎระเบียบอื่น ๆ ตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน